OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

I. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA
Uvjeti korištenja su svi uvjeti propisani u kategorijama I do VIII.
Uvjetima korištenja reguliraju se pravni odnosi nastali iz korištenja i/ili uporabe domene www.citycenterone.hr kao i svih s njom povezanih poddomena, poveznica (linkova) i pripadajućeg sadržaja, aplikacija, softvera, usluga, materijala, informacija (zajedno „web servis“).
Upotrebljavajući/koristeći citycenterone.hr web servis daje se izričit pristanak na poštivanje odredbi ovog ugovora o navedenim uvjetima korištenja. U slučaju da se sa istima korisnik ne slaže moli se ne koristite navedeni web servis. Dakle, u slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.citycenterone.hr kao i svih s njom povezanih poddomena, poveznica (linkova) i pripadajućeg sadržaja, aplikacija, softvera, usluga, materijala, informacija (zajedno „web servis“) koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, daje se izričit, neograničen pristanak na korištenje i uporabu web servisa u skladu sa svim propisanim uvjetima.
Korištenje web servisa dopušteno je isključivo punoljetnim osobama dok je navedeno dozvoljeno djeci samo uz dopuštenje i nadzor roditelja i/ili skrbnika koji su o tome dužni voditi brigu te preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem dok na strani tvrtke CC Real d.o.o. ne postoji dogovornost s bilo kojeg osnova.
CC Real d.o.o. ima neograničeno pravo promjene, ograničenja i/ili prestanka pružanja usluge web servisa.
U slučaju kršenja i/ili nepoštivanja propisanih odredbi CC Real d.o.o. pridržava pravo, u skladu sa svojom diskrecionom ocjenom ograničiti pružanje svih i/ili dijela usluga.
Svi propisani uvjeti i sadržaj podložni su jednostranoj promjeni od strane CC Real d.o.o. u bilo kojem trenutku te u navedenom slučaju CC Real d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve posljedice proizašle iz promjena. Dan objave na internet stranicama www.citycenterone.hr smatra se danom stupanja na snagu nastalih promjena.
Svaki pristup na citycenterone.hr web servis bit će zasebna transakcija na koju se odnose propisani uvjeti korištenja.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE, APLIKACIJE, WEB SERVISA, VIZAUALNI INDENTITET
Materijali, aplikacije, softver, informacije i vizualni identitet sa www.citycenterone.hr ne smiju se kopirati, izdavati, prevoditi, ili na bilo koji drugi način koristiti i/ili distribuirani osim u slučaju izričitog pismenog pristanka tvrtke CC Real d.o.o.
Cjelokupni sadržaj, materijali, informacije, aplikacije, softver i vizualni identitet zaštićeni su Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu, Kaznenim zakonom. Isti su zaštićeni autorskim pravima tvrtke CC Real d.o.o. ili drugih pravnih subjekata.
Cjelokupni sadržaj, materijali, informacije, aplikacije, softver, vizualni identitet zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe te je pohrana i/ili kopiranje zabranjeno za bilo koju svrhu osim za osobnu, nekomercijalnu uporabu što podrazumijeva da to nije prodavanje i/ili posredovanje informacija, i/ili publiciranje i/ili distribuiranje i/ili prenošenje i/ili reproduciranje. Dopušteno je sačiniti kopiju svakog outputa, u machine-čitajućoj formi ili u hard copy formi, što je dovoljno za gore spomenute dozvoljene ciljeve. Ništa ovdje spomenuto ne daje pravo kreiranja bilo kakvih baza podataka, direktorija ili hard copy publikacija – iz ili od baza podataka, niti za internu, niti za eksternu uporabu.
Web servis se ne smije koristiti na način da se pristup istome može ostvariti putem linka, druge stranice i/ili portala putem linka ili na bilo koji drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.

III. JAMSTVO, ODGOVORNOST
U slučaju da je na web servisu određeni sadržaj preuzet i/ili kreiran od strane drugih poslovnih subjekata koje nisu CC Real d.o.o. isti nije odgovoran za navedeni sadržaj, netočnosti, pogreške kao i eventualnu štetu koja iz toga proizlazi.
U slučaju neovlaštenog /ili nepravilnog korištenja i/ili uporabe sadržaja, materijala, informacija, aplikacije, softvera, vizualnog identiteta, web servisa i/ili u slučaju njihove zlouporabe CC Real d.o.o. ne odgovora za bilo koji oblik štete.
U slučaju neovlaštenog /ili nepravilnog korištenja i/ili uporabe sadržaja, materijala, informacija, aplikacije, softvera, vizualnog identiteta, web servisa i/ili u slučaju njihove zlouporabe CC Real d.o.o. ima pravo na naknadu štete kao i na svu dopuštenu zaštitu.
Korištenje servera CC Real d.o.o. vrši se na vlastitu odgovornost.
CC Real d.o.o. ne garantira ispravnost i točnost uporabe te rezultate uporabe bilo kojeg sadržaja dostupnog na citycenterone.hr .
CC Real d.o.o. ne odgovora za štete proizašle iz uporabe sadržaja na citycenterone.hr .
Sadržaj na citycenterone.hr pripremljen je pažljivo i stručno, međutim, CC Real d.o.o. ne odgovara za posljedice njegove primjene uz napomenu da su svi podaci dostupni jedino u svrhu informiranja, ali ne i pružanja savjeta. Ukazuje se na mogućnost da objavljeni sadržaj nije sveobuhvatan te je ograničen informacijama dostupnima CC Real d.o.o.

IV. POVEZNICE (LINKOVI) I OBILJEŽJA, ROBNE MARKE
CC Real d.o.o. nije povezan sa web stranicama čije su poveznice objavljene na citycenterone.hr web servisu, ni na koji način ne odgovara za njihov sadržaj te se pristup istima vrši isključivo na vlastitu odgovornost.
Objava poveznica je isključivo u informativne svrhe te ni u kojem slučaju ne znači da CC Real d.o.o. daje dopuštenje za korištenje određenih proizvoda, usluge ili publikacija koje se na njima nalaze.
Ukazuje se da određena imena, grafike, obilježja robnih marki, ikone, dizajn, riječi, naslovi i fraze na citycenterone.hr web servisu mogu biti zaštićeni pravima CC Real d.o.o. ili drugih pravnih subjekata te nije dopušteno njihovo korištenje u bilo koje svrhe.

V. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA
CC Real d.o.o. će obrađivati i koristiti prikupljene podatke isključivo u svrhu i za namjenu koja je definirana uvjetima korištenja te u svrhu i namjenu navedenu na citycenterone.hr web servisu.
CC Real d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa ili podatke navedene na citycenterone.hr web servisu samo u slučaju da iste korisnik dobrovoljno dostavi i u svrhu koja je propisana uvjetima korištenja ili definirana na citycenterone.hr web servisu.
Podatke koji se odnose na način upotrebe web servisa ili bilo koje druge podatke CC Real d.o.o. može prikupljati, obrađivati i objaviti. Prilikom objave podaci se mogu objaviti isključivo na način da se ne otkrije identitet korisnika i/ili osobni podatci koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
CC Real d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol – (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa.
CC Real d.o.o. može bilježiti sve podatke o korištenju web servisa od strane korisnika koje podatke može koristiti samo u svrhu unapređivanja svoje usluge te njezine prilagodbe.
CC Real d.o.o. se u svakom se trenutku obvezuje poštivati privatnost i anonimnost korisnika. Prikupljene podatke moguće je dostaviti nadležnim tijelima u slučaju da je takva obveza propisana pozitivnim propisima.

VI. COOKIES
Za potrebe omogućavanja funkcioniranja citycenterone.hr web servisa korisnik daje suglasnost da se na računalo pohranjuje određena količina podatka definirana kao «Cookies».
Cookie je informacija spremljena na računalo korisnika koja informacija je informacija stranice web servisa koji se posjeti.
Prilikom posjećivanja stranice web servisa na istoj postoji opcija «slažem se» odabirom koje korisnik pristaje na uporabu Cookiesa.

VII. PROMO AKTIVNOSTI
Registracijom e-mail adrese za primanje newslettera putem web servisa korisnik daje pristanak da ga se kontaktira na način da prima materijale i obavijesti vezane uz promotivne aktivnosti City Centera one, a koja se suglasnost može uskratiti bez obrazloženja slanjem obavijesti na uredništvo newslettera na e-mail adresu: newsletter@citycenterone.com

VIII. OPĆENITO
U slučaju spora isključivo je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.