OPĆI UVJETI KORIŠTENJA – CITYCENTERONE.HR

I. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA
Općim uvjetima korištenja reguliraju se pravni odnosi nastali iz korištenja i/ili uporabe web servisa.
Upotrebljavajući/koristeći web stranice citycenterone.hr  daje se izričit pristanak na poštivanje odredbi ovog ugovora o navedenim uvjetima uporabe. U slučaju da se sa istima korisnik ne slaže moli se  ne koristite navedeni internetski portal. Dakle, u slučaju pristupa i/ili korištenja domene citycenterone.hr kao i svih s njom povezanih poddomena (zajedno „web servis“) i pripadajućeg sadržaja, aplikacija, sofvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, daje se izričit, neograničen  pristanak na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja.
Korištenje usluga web servisa dopušteno je isključivo punoljetnim osobama dok je navedeno dozvoljena  djeci samo uz dopuštenje i nadzor roditelja i/ili skrbnika koji su o tome dužni voditi brigu te u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem dok na strani ne postoji dogovornost s bilo kojeg osnova.
Tvrtka CC Real d.o.o. ima neograničeno pravo promjene, ograničenja i/ili prestanka pružanja usluge web servisa.
U slučaju kršenja i/ili nepoštivanja odredbi Uvjeta CC Real d.o.o.pridržava pravo, u skladu sa svojom diskrecionom ocjenom ograničiti pružanje svih i/ili dijela usluga.
Uvjeti korištenja podložni su jednostranoj promjeni od strane CC Real d.o.o. u bilo kojem trenutku te u navedenom slučaju CC Real d.o.o.neće biti odgovoran ni za kakve posljedice proizašle iz  promjena. Dan objave na internet stranicama www.citycenterone.hr smatra se danom stupanja na snagu nastalih promjena.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE, APLIKACIJE, WEB SERVISA, VIZAUALNI INDENTITET
Materijali, aplikacije, softver i vizualni identitet sa citycenterone.hr ne smiju se kopirati, izdavati, prevoditi, ili na bilo koji drugi način koristiti i/ili distribuirani  osim u slučaju izričitog pismenog pristanka tvrtke CC Real d.o.o.
Cjelokupni sadržaj, aplikacije, softver i vizualni identitet zaštićeni su Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu, Kaznenim zakonom. Isti su zaštićeni autorskim pravima tvrtke CC Real d.o.o. ili drugih pravnih osoba.
Cjelokupni sadržaj, aplikacije, softver, vizualni identitet zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe te je pohrana i/ili kopiranje zabranjeno za bilo koju svrhu osim za osobnu, nekomercijalnu uporabu što podrazumijeva da to nije prodavanje i/ili posredovanje informacija, i/ili publiciranje i/ili distribuiranje i/ili prenošenje i/ili reproduciranje. Dopušteno je sačiniti kopiju svakog outputa, u machine-čitajućoj formi ili u hard copy formi, što je dovoljno za gore spomenute dozvoljene ciljeve. Ništa ovdje spomenuto ne daje pravo kreiranja bilo kakvih baza podataka, direktorija ili hard copy publikacija – iz ili od baza podataka, niti za internu, niti za eksternu uporabu.
Web servis se ne smije koristiti na način da se pristup istome može ostvariti putem linka, druge stranice i/ili portala putem linka ili na bilo koji drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.
U slučaju da je na citycenterone.hr određeni sadržaj preuzet i/ili kreiran od strane drugih pravnih osoba  koje nisu CC Real d.o.o. isti nije odgovoran za navedeni sadržaj, netočnosti, pogreške kao i eventualnu štetu koja iz toga proizlazi.
U slučaju neovlaštenog /ili nepravilnog  korištenja i/ili uporabe sadržaja, aplikacije, softvera, vizualnog identiteta, web servisa i/ili u slučaju njihove zlouporabe CC Real d.o.o. ne odgovora za bilo koji oblik štete.
U slučaju neovlaštenog /ili nepravilnog  korištenja i/ili uporabe sadržaja, aplikacije, softvera, vizualnog identiteta, web servisa i/ili u slučaju njihove zlouporabe CC Real d.o.o. ima pravo na naknadu štete kao i na svu dopuštenu zaštitu.

III. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA
Citycenterone.hr se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web servisa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.
Citycenterone.hr može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi
Citycenterone.hr pridržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način uporabe web servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
Citycenterone.hr prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol – (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa.
Citycenterone.hr će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke www.citycenterone.hr koristit će isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

IV. COOKIES
Kako bi stranica web servisa imala sve funkcionalnosti na računalo korisnika pohranjuje se malena količinu podataka tzv. „Cookies“. Cookie je informacija spremljena na računalo korisnika od stranice web servisa koju posjetite.
Kolačići pohranjuju postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Prilikom sljedećeg korištenja internet preglednik šalje natrag cookie koji pripadaju toj stranici.
Odabirom opcije „slažem se“ korisnik pristaje na uporabu Cookie-a.

V. PRIMANJE OBAVIJESTI
Registracijom ili kreiranjem korisničkog računa korisnik daje suglasnost i privolu da ga se putem sredstava elektroničke komunikacije kontaktira te da prima materijale i obavijesti vezane za promotivne aktivnosti City Centera one. Korisnik u svako doba može povući navedenu suglasnost i privolu, kontaktiranjem uredništva newslettera na e-mail adresu: newsletter@citycenterone.hr

VI. OPĆENITO
Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a u slučaj spora isključivo je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.